logo-EU

Gamifikovaný znalostní program využívající umělou inteligenci podporující podnikavost dospělých

Metodické sdělení

Datum

K 1.6.2023 nastavujeme v souladu s plánem toto nastavení tréningu GameBOX na platformě CZECH.UP JukeBOX:

Dne 17.5.2023 byl připomínkován vzdělávací plán GameBOX na semináři, který organizovala NARA-SK se Studentským parlamentem ve Zvolenu. Definovali a veřejně odpřipomínkovali jsme následující změny pro období 3 měsíce tak, aby mohla nastartovat zde vzniklá podpůrná komunita a současně i systém metodiků platformy CZECH.UP.

 1. Metodici:
 1. Vlastník platformy CZECH.UP JukeBOX, Panatec, se stal současně vnitřní certifikační autoritou pro platformu CZECH.UP JukeBOX. Nastavil, že metodik pro ČR je současně vedoucím skupiny metodiků platformy. V každém národním prostředí pak bude vždy jeden metodik. Cílem tohoto opatření je nastavení vysoké úrovně kvality a současně vysoká propustnost námětů a zpětné vazby pro vývojový tým.

  Prezentace, komunikace a zprávy zajišťuje, popřípadě schvaluje, konkrétní národní metodik a nikdo není oprávněn bez písemného potvrzení pro konkrétní akci, prezentaci a článek, tyto aktivity provádět.

 1. Vedoucím týmu metodiků CZECH.UP JukeBOX a metodikem pro ČR se stala Denisa Uhlířová (CZECH.UP) a metodikem pro Slovensko se stala Denisa Záchenská (NARA-SK). Obě prošly přípravou a současně jejich schopnosti byly ověřeny vedením semináře se studentským parlamentem 17.5.2023 ve Zvoleně.

 2. Metodici schvalují veškerou mediální komunikaci a práci s uživateli platformy. Zodpovídají za správné užití vizuálů, funkcionalit platformy, obchodních modelů s bonifikací ověřených partnerů a to zejména těch, kteří nabízí aktivní účast na vlastních aktivitách a projektech.
 1. Dočasné nastavení LP GameBOX na platformě CZECH.UP JukeBOX:
 1. Pro LP GameBOX (i CyberBOX) se nyní aktivuje komunita. Souvisí to opět se seminářem 17.5.2023 ve Zvoleně a mezinárodní konferencí NEK 18.5. v Košicích.

 2. V prostředí jsou záměrně nastaveny některé artefakty, které umožňují další použití tréninku – například pro veřejné připomínkování. Mezi ně patří například základní podoba rozhraní, nevyváženě nastavené ocenění aktiv a některé další, které zde nechci prozrazovat. V tomto použití pak připomínkující jednotlivci, nebo týmy, hledají taková místa v tréninku, komunikují je a navrhují jejich vhodnější podobu. Vedle tohoto užití, má každé LP CZECH.UP JukeBOX ještě další možnosti. Ve skutečnosti se ukazuje, že tento metodický postup práce trénujícího ve skupině s definovanými rolemi, přispívá k tréninku práce týmu možná více, než užití situací v herním plánu toho LP. Je to jedna z oblastí, nad kterou asi povedeme sociologické zkoumání v rámci projektu, či spolupráce se školou.

 3. Z výsledků práce se zástupci vznikající komunity, bylo na základě společně připomínkovaného postupu dohodnuto, že se na uvedenou dobu výrazně sníží vstupní znalostní práh pro tréninky. Tím je nastavena priorita usnadnit komunitě pochopit herní scénář a to na úkor složitosti hodnocení a také zjednodušení obsah:
  1. Hodnocení je nyní nastaveno tak, že body, které jsou základním hodnotícím prvkem, se nyní přidělují za schopnost dokončit kolo, nikoli za škálu splnění konkrétního úkolu. Trénujícímu tedy nyní stačí, aby měl na svojí reakci dostatek zdrojů (EURO).
  2. Obsah zjednodušujeme na témata kybernetické bezpečnosti na úkor spolupráce týmu. Spolupráce a komunikace týmu lze startovat již na téma, které je v tomto období preferované.

 1. Metodické popisy budou více integrovány do průběhu tréninku tak, aby průchod byl přirozený a to bez nutnosti studovat dokumentaci. Totéž platí i pro spolupráci s organizovanými skupinami, kde roli psaného průvodce nahradily živé metodičky – viz 1. Bylo velmi proti smyslu digitalizace, když jsme trénující zásobovali mnoha texty a současně jsme se tím přiblížili ke gamifikačním herním standardům.

 2. Komunita se dále zabývá udržitelností platformy a samotných LP (kurzů) a potvrdila správnost autora vytvořit platformu samostatně a za vlastní prostředky a po dobu trvání projektu dávat partnerům licenci platformy k dispozici, za předpokladu, že partner po celou dobu pracuje podle pravidel a smluv a zejména hrubým způsobem tyto dohody neporušuje. Užití licencí platformy po ukončení projektu pak závisí na další spolupráci konkrétního partnera na tvorbě dalšího obsahu, společných projektech a aktivitách v rámci partnerství, či členství v CZECH.UP.

Přejeme vznikající komunitě kolem CZECH.UP JukeBOX a kurzů hodně radosti z práce v příjemném a spolupracujícím kolektivu. Předpokládáme, že máme potenciál významně ovlivnit systémy vzdělávání a řízení kompetencí a velmi se snažíme věnovat se kvalitě týmu, platformy i kurzů.

Zapsal: 31.5.2023 Ing Pavel Nácovský, autor CZECH.UP JukeBOX, GameBOX i CyberBOX.

Další
články